KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Kobaküs Bilişim ve Teknoloji Anonim Şirketi adına, siz değerli müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerin korunmasına hizmet eden veri güvenliği ilkeleri, ilgili kişilerin hakları ve kişisel verilerin işlenme usul ve esaslarını ihtiva eden “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

07.04.2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen müşterilerimizin verileri, hizmetlerimizin ifası kapsamında şirketimiz tarafından; Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere uygun olarak ve ancak KVKK’da açıklanan kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

İşbu işlenme amaç ve hukuki sebepleri; başta her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi olmak üzere; hesap sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek olmak üzere, yasal yükümlülük gereği veya hizmet ifası ile bağlantılıdır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimize bizzat ilgili kişi tarafından iletilmesi ile olabildiği gibi, iş ortaklarından da edinilme suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer resmi otorite olan üçüncü kişilerle (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi), ortaklarımız ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız,  işbirliği yaptığımız danışman ve kuruluşlar ile paylaşılabilmekle birlikte, Müşterimizin onayı olmaksızın harici üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması

Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirketimiz bu doğrultuda verilerinizin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari aldığını kabul, beyan ve taahüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız

KVKK’nın 28. maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
  2. Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
  3. Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
  4. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
  5. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini yönündeki taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, Müşteri taleplerinin yerine getirilmesini teminen Şirket tarafından yapılacak masrafları, Şirket KVKK’nın 13. madde hükmünde belirtilen tarifeye göre talep etme hakkını saklı tutar.

Kişisel Veriler Hakkında Soru ve Talepler

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve sorularınızı, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle kvkk@kobakus.com  adresine veya posta yoluyla İTÜ Arı Teknokent No:4 İç Kapı No:1101 Maslak, İstanbul adresinden şirketimize bildirebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Kobaküs Bilişim ve Teknoloji Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 421961

E-posta adresi: kvkk@kobakus.com

Fiziki Posta adresi: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DUMLUPINAR BLV. NO: 280 G/117 ÇANKAYA/ANKARA